Algemene voorwaarden Dance Masters Oosterhout

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van dansopleidingen in de ruimste zin des woords, van Dance Masters Oosterhout geves­tigd te Oosterhout, hierna te noemen “DMO”.
2.De opdrachtgever c.q. de cursist zal in het navolgende worden aangeduid als “de cursist”. 
3.Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Onder “cursus” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. waaraan de cursist kan deelnemen en welke door DMO wordt verzorgd.
5.Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Het door de cursist zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
8.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door DMO bindend.
 ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van DMO zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de cursist aanvaard, heeft DMO het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van DMO, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, promotiemateriaal e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
 
 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DMO het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. 
 

ARTIKEL 4: INSCHRIJVING
 
1. DMO hanteert aanmeldingsformulieren. Inschrijving van de cursist voor een bepaalde cursus gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen is ondertekening van het formulier door (één van) de ouders c.q. verzorgers vereist. 
2.De cursist dient bij inschrijving op verzoek van DMO een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. 
3.De overeenkomst tussen DMO en de cursist komt tot stand op het moment waarop het bewijs van inschrijving door DMO aan de cursist wordt toegezonden c.q. wordt overhandigd (bij verzending is de dagtekening bepalend). 
4.Indien de gewenste cursus is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de cursist gedaan en zal – zo mogelijk – een alternatief worden aangeboden. 
5. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de cursist gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van hetgeen hierover verder in deze algemene voorwaarden is bepaald. 
6. Inschrijvingen voor een specifieke cursus gelden tevens voor een bij deze cursus behorende vervolgcursus. Een en ander, tenzij de cursist uiterlijk 1 (één) maand voor einde van de cursus schriftelijk aangeeft niet aan de vervolgcursus te willen deelnemen.  
 

ARTIKEL 5: RECHTEN/VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST
1. Annulering van een inschrijving door de cursist is slechts mogelijk per schriftelijk schrijven. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
A.bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd, de cursist is in dat geval slecht € 50,00 administratiekosten aan DMO verschuldigd;
B.bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het cursusgeld aan DMO verschuldigd;
C.bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist 75% van het cursusgeld verschuldigd;
D. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
2.Tijdens deelname aan de cursus is de cursist gehouden de door DMO gehanteerde huisregels op te volgen. Deze huisregels zullen door DMO zo spoedig mogelijk na inschrijving aan de cursist worden overhandigd c.q. toegezonden.
3.  Ingeval de cursist een tot de cursus behorende les niet kan bijwonen dient de cursist DMO hiervan, behoudens overmachtsituaties, uiterlijk 1 dag voordat de desbetreffende les plaatsvindt op de hoogte te stellen. De cursist is gerechtigd verzuimde lessen, zo mogelijk, op een ander tijdstip binnen de lopende lesperiode in te halen. Voornoemd recht vervalt indien de cursist DMO niet binnen voornoemde termijn op de hoogte heeft gestel van het verzuim.
4.Ingeval de cursist deelneemt aan een 4e jaarscursus (goud) is de cursist gehouden aan de cursus deel te nemen met een vaste danspartner dan wel in overleg met een vaste wisselpartner in te schrijven.
5.Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DMO is het de cursist niet toegestaan in dan wel op het terrein van de dansschool gebruik te maken van beeld- en of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape e.d.). 
6.De cursist is gerechtigd aan het einde van de cursus deel te nemen aan een bij de desbetreffende cursus behorende officiële medaltest. 
 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN/RECHTEN VAN DMO
 
1.DMO staat er voor in dat de cursus wordt gegeven door dan wel onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares. 
2.DMO behoudt zich het recht voor afwijzend op inschrijvingen te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. DMO zal de cursist hierover alsdan zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. Op dat moment reeds door de cursist betaalde cursusgelden zullen alsdan door DMO aan de cursist worden gerestitueerd. 
3. DMO behoudt zich het recht voor om de cursist de toegang tot de cursus te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de cursist blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de cursist het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan DMO kan overleggen, verkrijgt de cursist direct toegang tot de cursus. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de cursus komt voor rekening en risico van de cursist.
4.DMO behoudt zich het recht voor de cursist van verdere deelneming aan een cursus uit te sluiten, wanneer het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de volledige betalingsverplichting van de cursist onverlet. 
5.DMO behoudt zich het recht voor, om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
6.DMO zal de cursist zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.
7.De gegevens van de cursist worden door DMO geregistreerd en gebruikt om de cursist op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van DMO. Indien de cursist niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de cursist dat schriftelijk aan DMO mede te delen. 
8. DMO behoudt zich het recht voor tijdens bijzondere gelegenheden kledingvoorschriften aan de cursist voor te schrijven. DMO zal de cursist alsdan tijdig informeren. 
9. DMO is gerechtigd een tot de cursus behorende les af te gelasten indien niet minimaal de helft van de ingeschreven cursisten bij de les aanwezig is. Ingeval de les wegens voornoemde reden komt te vervallen zal deze op een ander tijdstip worden ingehaald. De cursist wordt hiervan door DMO tijdig op de hoogte gesteld. 
 

ARTIKEL 7: PRIJZEN/TARIEVEN 
1. Alle door DMO vermelde prijzen en/of tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn niet inbegrepen: kosten voor eventueel voorgeschreven kleding, kosten voor tijdens de cursusavonden genuttigde consumpties alsmede voor de in verband met de cursus te maken reiskosten. Voornoemde kosten komen voor rekening van de cursist. 
3. Indien tussen de datum van inschrijving voor een cursus en de uitvoering van de cursus door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden of sociale verzekeringen e.d., is DMO gerech­tigd deze verhogingen aan de cursist door te bere­kenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door DMO worden uitgegeven en in werking treden, dan is DMO gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de cursist in rekening te brengen. 
4. Ingeval de in lid 3 van dit artikel genoemde prijsverhogingen zich voordoen binnen 3 maanden na de datum van inschrijving is de cursist bevoegd de inschrijving voor de cursus te annuleren. Alsdan is de cursist het tot op dat moment verschuldigde cursusgeld verschuldigd. 
 

ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING
1. Klachten over een (onderdeel van een) cursus dienen door de cursist binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan DMO gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan DMO. 
 2.Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. 
3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn kan de cursist nog wel klachten uiten, echter heeft DMO het recht te beslissen of en op welke wijze hij de klacht in behandeling zal nemen. 
 4.DMO dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 
 5.Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de cursist niet op.
 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID 
 1.DMO kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van DMO, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van DMO – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van het verschuldigde cursusgeld van de opleiding. 
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een cursus met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte.
 4.Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is DMO nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door DMO gesloten verzekering. 
 5.In alle gevallen is de termijn waarbinnen DMO tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 
 

ARTIKEL 10: BETALING
1.Het cursusgeld dient in zijn geheel voor het eind van de lesperiode te zijn voldaan. Dit kan middels eenmalige machtiging of middels 4 termijnen.
2. Voor alle, in afwijking van lid 1 van dit artikel, overeengekomen periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de cursist de cursus vroegtijdig beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt. 
3. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen, is betaald: 
A.zal de cursist aan DMO een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van de op dat moment geldende wettelijke rente; 
B. zal de cursist, na daartoe door DMO te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 50,00; 
C.is DMO gerechtigd de cursist de verdere toegang tot de cursus te weigeren. Dit laatste heeft geen gevolgen voor de verplichting van de cursist het volledige cursusgeld te voldoen. 
4. Indien de cursist niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DMO bevoegd de nakoming van de jegens de cursist aangegane verplichtingen op te schorten en de cursist de toegang tot de cursus te weigeren, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien DMO het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cursist te twijfelen. 
5. Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de cursist bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 

ARTIKEL 11: OVERMACHT 
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe DMO krach­tens de met de cursist gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van DMO, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door DMO ingeschakelde derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van DMO, is DMO gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de cursist gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cursist gehouden aan diens verplichtingen jegens DMO tot aan dat moment te voldoen. 
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij DMO, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 
3. Bij ontbinding van (een deel van) de overeenkomst door DMO ten gevolge van overmacht, zal DMO zo mogelijk voor adequate vervanging zorg dragen en bij gebreke daarvan het cursusgeld voor het betreffende deel van de cursus restitueren. DMO is in geen geval gehouden enige schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de cursist te voldoen. 
 4. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent, is DMO gerechtigd een cursus te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de cursist. Eventueel door de cursist vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door DMO aan de cursist gerestitueerd worden. 
 

ARTIKEL12: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
 
1. Op de tussen DMO en de cursist gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat DMO de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar DMO is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 
3.De cursist kan binnen 1 (één) maand nadat DMO aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd aan DMO kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.